Proszę przejście do zakładki KONTRAKT-DANE i uzupełnić prawidłowo zgodnie
ze stanem faktycznym swoje dane osobowe.
W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości wypłacenia prowizji.
Poniższe warunki regulaminu wchodzą z dniem 1 Stycznia 2018r.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO „HYBRYD CYKLER” FIRMY PromoTim LTD i PromoTeamLLC.

 
DEFINICJE STOSOWANYCH OKREŚLEŃ
Organizator i administrator – Spółka M&K PromoTim LTD zarejestrowana
71 Sutton Hall Road, TW5 0PX, Hounslow, Londyn
Wielka Brytania Nr spółki – 09472810

M&K PromoTeamLLC
2017-000739267
.1621 Central Ave, Cheyenne
WY 82001
Wykonująca czynności związane z administrowaniem programu partnerskiego firmy PromoTim LTD pod nazwą CYKLER w tym w szczególności zawieranie umów z Partnerami (użytkownikami) oraz obsługę finansowo–księgową Partnerów (użytkowników).

Program Partnerski  Hybryd CYKLER – Program Partnerski firmy PromoTim LTD i firmy PromoTeam LLC umieszczony na domenie www.e-promoteam-cykler.com  obsługiwany przez organizatora, obejmuje współpracę między organizatorem i administratorem oraz partnerami.
Program Partnerski  Hybryd CYKLER stworzony jest w celu motywowania uczestników do promocji projektu, w wyniku czego uzyskują profity, które wynikają z algorytmu liniowego. Uczestniczyć w projekcie można dzięki zaproszeniu przez uczestnika programu lub rejestrując się ze strony projektu.

CYKL jest to okres pomiędzy momentem ulokowania pozycji na końcu kolejki wszystkich pozycji, a uzyskaniem przez nią profitów. Zależy od wielu czynników dlatego nie jest przewidywalny czas jego trwania.

PROFITY to kwota jaką uzyskuje się z każdej pozycji ustawionej w kolejce, po zakończeniu cyklu tzn. po dojściu do pierwszego miejsca, w momencie przyporządkowania dla niej 2 (dwóch) nierozliczonych pozycji abonamentowych.

POZYCJE w kolejce tworzą się z zakupionych abonamentów ustawianych według czasu zakupu. Każda pozycja może wziąć udział w podziale zysku pod warunkami: osiągnie pierwsze miejsce w kolejce i zostaną jej przyporządkowane dwie nierozliczone pozycje ustawione na końcu kolejki. Wartość całkowita abonamentu wynosi 20 zł. Co dziennie można dokonać zakupu 100 Abonamentów - Pozycji.

POZYCJA NIEROZLICZONA to pozycja w głębi kolejki, której wartość rozliczeniowa 16 zł. nie została jeszcze przyporządkowana żadnej pozycji kończącej cykl tj. pozycji, która zajęła pierwsze miejsce w kolejce.

ABONAMENT to kwota 20 zł. zapewniająca dostęp do pierwszego i kolejnych wzorów łamigłówki z możliwością korzystania z niej w danym okresie rozliczeniowym. Każdy abonament lub jego wielokrotność może brać udział w podziale zysku, ponieważ powoduje ulokowanie pozycji w kolejce.
Zakup abonamentu lub jego wielokrotności jest dobrowolną i nie przymuszoną decyzją każdego partnera określającą wartość KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO całego przedsięwzięcia firmy PromoTim LTD i PromoTeam LLC oraz jego programu partnerskiego.

AKTYWACJA MIESIĘCZNA - Wykupienie jednego abonamentu za 20 zł. w danym okresie rozliczeniowym (od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca) gwarantuje udział w podziale zysku firmy PromoTim LTD i firmy PromoTeam LLC z Programu Partnerskiego Hybryd CYKLER dla wszystkich posiadanych pozycji, które zakończą swój cykl.
W przypadku braku aktywacji w danym okresie rozliczeniowym, usuwana jest partnerowi z systemu jego pierwsza aktywna pozycja do rozliczenia.

PROWIZJA ZA AKTYWNOŚĆ W PROMOWANIU PROGRAMU
Każdemu partnerowi, który z własnego linku referencyjnego zarejestruje następnego partnera będzie naliczona prowizja w wysokości 20% od każdego zakupu abonamentu tego partnera.

UCZESTNIK PROGRAMU lub PARTNER. W Programie Partnerskim Hybryd CYKLER firmy PromoTim LTD i firmy PromoTeam LLC mogą uczestniczyć:

a. Pełnoletnie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych.
b. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
c. Podmioty prawne.

SALDO OPERACYJNE - Służy do zasilenia i zakupu abonamentu. Na Saldo Operacyjne są doliczane prowizje od osób bezpośrednio poleconych .
Na Saldo Operacyjne doliczana jest prowizja od osób bezpośrednio poleconych w wysokości 20% z zakupionej pozycji.

SALDO GŁÓWNE - Na saldo główne doliczane są środki w kwocie 12zł z zamkniętych pozycji abonamentowych. Z Salda Głównego można wypłacić zgromadzone środki lub je reinwestować.

ZYSK Z POZYCJI ZAMKNIĘTEJ to 32zł z czego 12zł trafia na SALDO GŁÓWNE a 20zł jest pobierane jako AUTOMATYCZNA REINWESTYCJA na nową pozycję w programie.

AUTOMATYCZNA REINWESTYCJA - W momencie zamknięcia pozycji na saldo główne osoby, której zamknęła się pozycja trafia 12zł natomiast 20zł jest pobierane na nową pozycję, która trafia na koniec kolejki programu liniowego jako AUTOMATYCZNA REINWESTYCJA.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM HYBRYD-CYKLER
Przystąpienie do programu jest całkowicie dobrowolne i polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu formularza rejestracyjnego partnera.
Przystąpienie do programu oznacza, że partner akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
Każdy partner otrzymuje swoje osobiste biuro wirtualne pod unikalną nazwą (login) i zawierające jego dane.
Każdy partner otrzymuje wynagrodzenie na podstawie kontraktu zawartego przez partnera z firmą PromoTim LTD.


PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Organizator Programu Partnerskiego Hybryd Cykler zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia programu partnerskiego w tym ochrony danych osobowych i szczegółów dotyczących wypłacanych wynagrodzeń.
Organizator jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie rozliczeń profitów dla partnerów i usług firmy PromoTim LTD oraz wypłatę naliczonych dla nich prowizji.
Organizator zobowiązuje się na bieżąco informować partnerów o zmianach w funkcjonowaniu programu.
Organizator udostępni każdemu nowo zarejestrowanemu partnerowi panel do zarządzania swoim kontem w programie partnerskim.
Organizator zapewni wsparcie techniczne, administracyjne, a także pomoc w zakresie posługiwania się programem partnerskim dla zarejestrowanych partnerów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w wypłacaniu wynagrodzenia w przypadku, gdy dane partnera nie zostały przez niego podane poprawnie lub w odpowiednim terminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia partnera z programu partnerskiego i nie wypłacenia mu wynagrodzenia  w sytuacji, gdy zostało stwierdzone, że działa on niezgodnie z regulaminem.
Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia wynagrodzenia  nagromadzonych na koncie partnera, który złamał niniejszy regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia wynagrodzenia  nagromadzonych po dacie odstąpienia partnera od programu partnerskiego.

CESJA I DZIEDZICZENIE
Prawa partnera dotyczące jego uczestnictwa w programie partnerskim firmy PromoTim LTD podlegają dziedziczeniu.
Wszelkie prawa partnera dotyczące Programu Partnerskiego Hybryd Cykler firmy PromoTim LTD mogą być cedowane na osoby trzecie pod warunkiem dokonania cesji i zawiadomienia o niej firmy PromoTim LTD zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W przypadku śmierci partnera i jego spadkobierców , są oni zobowiązani do wskazania jednej osoby fizycznej lub prawnej, która powinna być zarejestrowana przez firmę PromoTim LTD.
Do momentu otrzymania przez firmę PromoTim LTD potwierdzonej prawnie informacji o śmierci partnera, jego konto zostaje zawieszone a wszystkie jego nagromadzone prowizje zostaną wstrzymane do momentu zgodnego z prawem dziedziczenia i przekazania konta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Firma PromoTim LTD ma prawo do zmiany regulaminu. Przed zmianą regulaminu projekt proponowanych zmian zamieszczony będzie na stronie.
Każdy partner wyraża zgodę na dokonywanie przez spółkę PromoTim LTD zmian w regulaminie. Każdego z partnerów obowiązuje aktualny regulamin zamieszczony na stronie.
W przypadku uznania przez partnera, iż zmiany dokonane w regulaminie naruszają jego interesy, ma on prawo niezależnie od prawa zgłoszenia swoich zastrzeżeń i uwag do rozwiązania umowy ze spółką PromoTim LTD na podstawie oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną.
Jeżeli poszczególne postanowienia regulaminu stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych jego postanowień.
W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Anglii.