Proszę przejście do zakładki KONTRAKT-DANE i uzupełnić prawidłowo zgodnie
ze stanem faktycznym swoje dane osobowe.
W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości wypłacenia prowizji.


Dnia 25-06-2017r. do godz. 23:59 mija termin Aktywacji Miesięcznej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO „HYBRYD CYKLER” FIRMY PromoTim LTD

 
DEFINICJE STOSOWANYCH OKREŚLEŃ
Organizator i administrator – Spółka M&K PromoTim LTD zarejestrowana
71 Sutton Hall Road, TW5 0PX, Hounslow, Londyn
Wielka Brytania Nr spółki – 09472810
Wykonująca czynności związane z administrowaniem programu partnerskiego firmy PromoTim LTD pod nazwą CYKLER w tym w szczególności zawieranie umów z Partnerami (użytkownikami) oraz obsługę finansowo–księgową Partnerów (użytkowników).

Program Partnerski  Hybryd CYKLER – Program Partnerski firmy PromoTim LTD umieszczony na domenie www.e-promoteam- cykler.com  obsługiwany przez organizatora, obejmuje współpracę między organizatorem i administratorem oraz partnerami.
Program Partnerski  Hybryd CYKLER stworzony jest w celu motywowania uczestników do promocji projektu, w wyniku czego uzyskują profity, które wynikają z algorytmu liniowego. Uczestniczyć w projekcie można dzięki zaproszeniu przez uczestnika programu lub rejestrując się ze strony projektu.

CYKL jest to okres pomiędzy momentem ulokowania pozycji na końcu kolejki wszystkich pozycji, a uzyskaniem przez nią profitów. Zależy od wielu czynników dlatego nie jest przewidywalny czas jego trwania.

PROFITY to kwota jaką uzyskuje się z każdej pozycji ustawionej w kolejce, po zakończeniu cyklu tzn. po dojściu do pierwszego miejsca, w momencie przyporządkowania dla niej ściśle określonej ilości pozycji jeszcze nie rozliczonych [2 lub 4 lub 6].

POZYCJE w kolejce tworzą się z zakupionych abonamentów i z pozycji produktowych ustawianych według czasu zakupu. Każda pozycja może wziąć udział w podziale zysku pod warunkami: osiągnie pierwsze miejsce w kolejce i zostanie jej przyporządkowana odpowiednia ilość pozycji nierozliczonych. Wartość całkowita abonamentu i pozycji produktowej wynosi 10 zł. i odejmowana jest od niej kwota 1 zł. jako dochód firmy, a 9 zł. jako wartość rozliczeniowa przeznaczone jest na motywacyjne PROFITY.

POZYCJA NIEROZLICZONA to pozycja w głębi kolejki, której wartość rozliczeniowa 9 zł. nie została jeszcze przyporządkowana żadnej pozycji kończącej cykl tj. pozycji, która zajęła pierwsze miejsce w kolejce.

ABONAMENT to kwota 10 zł. zapewniająca dostęp do pierwszego i kolejnych wzorów łamigłówki z możliwością korzystania z niej w danym okresie rozliczeniowym. Każdy abonament lub jego wielokrotność może brać udział w podziale zysku, ponieważ powoduje ulokowanie pozycji w kolejce.
Zakup abonamentu lub jego wielokrotności jest dobrowolną i nie przymuszoną decyzją każdego partnera określającą wartość KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO całego przedsięwzięcia firmy PromoTim LTD i jego programu partnerskiego.

POZYCJA PRODUKTOWA to kwota 10 zł. która zawarta jest w każdym produkcie zakupionym w sklepie firmy PromoTim LTD w określonej ilości wynikającej z odpowiedniego podziału dochodu z wartości marży handlowej.

AKTYWACJA MIESIĘCZNA - Wykupienie jednego abonamentu za 10 zł. lub zakup jednego produktu w danym okresie rozliczeniowym (od 26 dnia miesiąca do 25 dnia miesiąca następnego) gwarantuje udział w podziale zysku firmy PromoTim LTD z Programu Partnerskiego Hybryd CYKLER dla wszystkich posiadanych pozycji, które zakończą swój cykl.
W przypadku nie spełnienia tego warunku partner traci wszystkie uzyskane wcześniej pozycje i możliwość uzyskania z nich profitów. Do aktywacji nie zalicza się AUTOMATYCZNEJ  REINWESTYCJI.
Aktywacja miesięczna może być dokonana z salda wewnętrznego partnera po jego zasileniu z konta bankowego lub z uzyskanych profitów.

UCZESTNIK PROGRAMU lub PARTNER. W Programie Partnerskim Hybryd CYKLER firmy PromoTim LTD mogą uczestniczyć:

a. Pełnoletnie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych.
b. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
c. Podmioty prawne.


KWALIFIKACJA PARTNERA - To określenie jego aktywności w Programie Partnerskim Hybryd CYKLER oznaczającej ilość pozyskanych do współpracy KWALIFIKOWANYCH lub  NIEKWALIFIKOWANYCH PARTNERÓW.
 
Kwalifikacja partnera na wyższą prowizję zalicza się tylko wtedy kiedy administrator programu zatwierdzi wpłatę 2-drugiego lub 4-czwartego partnera NIEKWALIFIKOWANEGO lub KWALIFIKOWANEGO pozyskanego i zarejestrowanego z osobistego linku referencyjnego danego partnera. Do kwalifikacji zalicza się również uruchomienie przez partnera pod swoim głównym kontem dwóch lub czterech swoich kont osobistych zarejestrowanych z własnego linku referencyjnego z tego samego Imienia i Nazwiska ale z innego maila.
   A. Każdego 25-tego dnia miesiąca system sprawdza ilu KWALIFIKOWANYCH lub NIEKWALIFIKOWANYCH PARTNERÓW posiada dany partner.
   B. W przypadku kiedy jeden z partnerów KWALIFIKOWANYCH  lub NIEKWALIFIKOWANYCH danego partnera zrezygnuje z naszego programu lub będzie z niego usunięty w skutek nie dotrzymania warunków regulaminu programu, to nowe pozycje zakupione prze tego partnera po 25-tym będą zamykały się mniejszą kwotą wypłaty jak do tej pory.
Przykłady:
Cykl zamykający się kwotą 54 zł będzie zamykał się kwotą 36 zł. Dotyczy to również automatycznych reinwestycji tych pozycji i zakupu nowych pozycji.
Cykl zamykający się kwotą 36 zł będzie zamykał się kwotą 18zł. Dotyczy to również automatycznych reinwestycji i nowo zakupionych pozycji.
C. W przypadku kiedy partner ponownie pozyska kolejnego KWALIFIKOWANEGO lub NIEKWALIFIKOWANEGO partnera lub uruchomi swoje dodatkowe konto to już w następnym dniu jego nowo zakupione abonament lub pozycje płatne z zakupionych produktów  będą zamykały się cyklem tak jak w poprzednich okresach kwotą 54 zł lub 36 zł. Dotyczy to też automatycznych reinwestycji nowo zakupionych pozycji.
Abonamenty i pozycje płatne zakupione we wcześniejszych okresach kwalifikacyjnych będą zamykać się takimi cyklami i reinwestycjami jakimi zakwalifikowały się w danym okresie kwalifikacyjnym
PARTNER NIEAKTYWNY – to uczestnik programu, który dokonał tylko rejestracji, a nie dokonał zakupu abonamentu lub produktu. Może nim być również partner, który został usunięty z programu w skutek nie dotrzymania warunków regulaminu Programu Partnerskiego Hybryd CYKLER firmy PromoTim LTD.

PARTNER NIEKWALIFIKOWANY - to uczestnik programu, który nie pozyskał do współpracy w Programie Partnerskim Hybryd CYKLER żadnego KWALIFIKOWANEGO lub NIEKWALIFIKOWANEGO partnera oraz nie uruchomił pod swoim głównym kontem drugiego lub czwartego swojego dodatkowego konta z własnego linku referencyjnego.

PARTNER KWALIFIKOWANY - to uczestnik programu, który z osobistego linku referencyjnego pozyskał KWALIFIKOWANYCH lub NIEKWALIFIKOWANYCH  PARTNERÓW lub uruchomił pod swoim głównym kontem dodatkowe swoje osobiste konta.

AUTOMATYCZNA REINWESTYCJA.  Firma PromoTim LTD przeznacza część zarobionych przez partnera prowizji na otworzenie dla niego dodatkowych pozycji w programie liniowym, które będą miały mocny wpływ na zwiększenie dochodów danego partnera w Programie Partnerskim Hybryd CYKLER.

REINWESTYCJA DOBROWOLNA - Każdy partner może dobrowolnie przeznaczyć część lub całość zarobionych środków na swoim saldzie na dokupienie dodatkowych abonamentów lub produktów i uzyskanie z nich pozycji, które zwiększą jego udział w podziale zysku w Programie Partnerskim Hybryd CYKLER.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM HYBRYD CYKLER
Przystąpienie do w Programu Partnerskiego Hybryd CYKLER jest całkowicie dobrowolne i polega na prawidłowym, zgodnym ze stanem faktycznym, wypełnieniu formularza rejestracyjnego partnera.

Przystąpienie do Programu Partnerskiego Hybryd CYKLER oznacza, że partner akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.

Każdy partner Programu Partnerskiego Hybryd CYKLER otrzymuje swoje osobiste biuro wirtualne prowadzone dla niego przez firmę PromoTim LTD www.e-promoteam-cykler.com pod unikalną nazwą (login) i zawierającą jego dane.

Uczestnik Programu Partnerskiego Hybryd CYKLER, będący osobą fizyczną, ale nie prowadzący działalności gospodarczej, otrzymuje wynagrodzenie na podstawie kontraktu zawartego przez tego partnera z firmą PromoTim LTD.

Uczestnik Programu Partnerskiego Hybryd CYKLER, będący osobą fizyczną i prowadzący działalność gospodarczą, otrzymuje takie samo wynagrodzenie, jak partner nie prowadzący działalności gospodarczej lecz jest ono wypłacane na podstawie wystawionej faktury dla firmy PromoTim LTD przez partnera z tytułem zapłaty (usługa marketingowa).

SCHEMAT DZIAŁANIA I ZASADY NALICZANIA PROWIZJI
Każdy uczestnik Programu Partnerskiego Hybryd CYKLER może zakupić maksymalnie 10-dziesięć abonamentów dziennie.
Natomiast w pierwszym miesiącu uruchomienia projektu każdy partner może zakupić maksymalnie jeden abonament dziennie.

Jak naliczane są profity
A. Warunkiem uzyskania profitów z podziału zysku firmy PromoTim LTD tj. rozliczania pozycji, które kończą cykl jest posiadanie przez partnera aktywacji miesięcznej.

B. Dla PARTNERA NIEKWALIFIKOWANEGO na profity dla każdej pozycji kończącej cykl składają się 2 dwie pozycje nierozliczone, dlatego:
a. Każda pozycja uzyskuje profity w wysokości 18 zł.
b. Z każdej kwoty dochodu 18 zł wartość 10 zł. idzie na automatyczną reinwestycję i nowa pozycja tego partnera ustawiana jest na końcu kolejki, a kwota 8 zł powiększa saldo partnera do wypłaty.

C. Dla PARTNERA KWALIFIKOWANEGO, który pozyskał dwóch KWALIFIKOWANYCH lub NIEKWALIFIKOWANYCH PARTNERÓW do programu albo uruchomił pod swoim głównym kontem dwa swoje aktywne dodatkowe konta z własnego linku referencyjnego na profity dla każdej jego pozycji po zakończeniu cyklu składają się cztery nierozliczone pozycje, dlatego:
a. Każda pozycja uzyskuje profity w wysokości 36 zł.
b. Z każdej kwoty dochodu 36 zł wartość 20 zł. idzie na automatyczną reinwestycje i dwie nowe pozycje tego partnera ustawiane są na końcu kolejki, a 16 zł. powiększa saldo partnera do wypłaty.
D. Dla PARTNERA KWALIFIKOWANEGO, który pozyskał czterech KWALIFIKOWANYCH lub NIEKWALIFIKOWANYCH PARTNERÓW do programu lub z własnego linku referencyjnego uruchomił cztery swoje aktywne konta na profity dla każdej jego pozycji po zakończeniu cyklu składa się sześć nierozliczonych pozycji.
a. Każda pozycja uzyskuje profity w wysokości 54 zł.
b. Z każdej kwoty dochodu 54 zł. wartość 30 zł. idzie na automatyczną reinwestycję i trzy nowe pozycje tego partnera ustawiane są na końcu kolejki, a 24 zł. powiększa saldo partnera do wypłaty.
               
PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA
Partner przystępujący do Programu Partnerskiego Hybryd CYKLER po dokonaniu rejestracji zobligowany jest uzupełnić pozostałe informacje w tym informacje dotyczące szczegółów możliwości wypłacania wynagrodzenia (Imię, nazwisko, adres, numer konta bankowego), a także przez cały okres użytkowania programu partnerskiego przestrzegać warunków, zasad i reguł w nim określonych.

Partner przystępujący do programu partnerskiego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działalności w ramach współpracy z firmą PromoTim LTD.

PromoTim LTD udziela partnerowi licencji na korzystanie z materiałów reklamowych zawartych w programie partnerskim, dotyczących promowanych produktów, usług i wykorzystanie ich na swoich stronach internetowych, blogach, portalach społecznościowych w celu promocji i zwiększenia sprzedaży usług i produktów firmy PromoTim LTD.

Niedozwolone jest kopiowanie treści regulaminu Programu Partnerskiego Hybryd Cykler firmy PromoTim LTD i umieszczania go na stronach internetowych jako reklamy naszego programu. Za takie działanie partner zostanie usunięty z programu, a jego abonamenty i pozycje płatne z zakupu produktów bezpowrotnie przepadają bez możliwości ich odzyskania.
Partner zobowiązany jest na bieżąco aktualizować zawartość swoich stron internetowych, blogów, portali społecznościowych tak, aby zachować spójność i dokładność z opisem Programu Partnerskiego Hybryd Cykler firmy PromoTim LTD i wszystkiego co dotyczy tego programu.

Utrzymanie i aktualizacja stron internetowych partnera, na których jest opis Programu Partnerskiego Hybryd Cykler firmy PromoTim LTD jest wyłączną kwestią partnera i to on jest za nią odpowiedzialny.

Partner zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymogów prawa, obowiązujących na rynkach, na których promuje produkty i usługi firmy PromoTim LTD.

Partner akceptuje regulamin i zobowiązuje się do niezamieszczania na forach, blogach i portalach społecznościowych oraz innych miejscach publicznych wpisów, które są fałszywe, obraźliwe, niedokładne, wulgarne, obsceniczne, wzmagają nienawiść, zastraszają, profanują wartości, grożą i ingerują w czyjąś prywatność i są powiązane z firmą PromoTim LTD. Za takie działanie niezgodne z regulaminem konto partnera może być usunięte i wstrzymane mogą być wszystkie jego wynagrodzenia  z Programu Partnerskiego Hybryd Cykler.

Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z Programu Partnerskiego Hybryd Cykler.

Jakiekolwiek działanie partnera, które mogłoby w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem zadziałać na szkodę firmy PromoTim LTD i tym samym jego użytkowników i partnerów, będzie skutkować usunięciem konta partnera i pozbawieniem go wszystkich jego wypłat z Programu Partnerskiego Hybryd Cykler.

Organizator zezwala partnerowi na zarejestrowanie i administrowanie dowolna ilością kont z jednego IP komputera.

Organizator zezwala partnerowi na zarejestrowanie i administrowanie dowolną ilością kont osobistych Programu Partnerskiego Hybryd Cykler. W takim przypadku rejestracja nowego konta musi odbywać się przy użyciu innego maila.

Partner ma prawo do odsprzedania lub przekazania innemu partnerowi swojego konta w Programie Partnerskim Hybryd Cykler pod warunkiem, że wcześniej powiadomi o tym fakcie firmę PromoTim LTD i dośle do firmy umowę sprzedaży lub przekazania konta poświadczoną umową notarialną.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Organizator Programu Partnerskiego Hybryd Cykler zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia programu partnerskiego w tym ochrony danych osobowych i szczegółów dotyczących wypłacanych wynagrodzeń.
Organizator jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie rozliczeń profitów dla partnerów ze sprzedaży produktów i usług firmy PromoTim LTD oraz wypłatę naliczonych dla nich prowizji.
Organizator zobowiązuje się na bieżąco informować partnerów o zmianach w funkcjonowaniu programu.
Organizator udostępni każdemu nowo zarejestrowanemu partnerowi panel do zarządzania swoim kontem w programie partnerskim.
Organizator zapewni wsparcie techniczne, administracyjne, a także pomoc w zakresie posługiwania się programem partnerskim dla zarejestrowanych partnerów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w wypłacaniu wynagrodzenia w przypadku, gdy dane partnera nie zostały przez niego podane poprawnie lub w odpowiednim terminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia partnera z programu partnerskiego i nie wypłacenia mu wynagrodzenia  w sytuacji, gdy zostało stwierdzone, że działa on niezgodnie z regulaminem.
Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia wynagrodzenia  nagromadzonych na koncie partnera, który złamał niniejszy regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia wynagrodzenia  nagromadzonych po dacie odstąpienia partnera od programu partnerskiego.

CESJA I DZIEDZICZENIE
Prawa partnera dotyczące jego uczestnictwa w programie partnerskim firmy PromoTim LTD podlegają dziedziczeniu.
Wszelkie prawa partnera dotyczące Programu Partnerskiego Hybryd Cykler firmy PromoTim LTD mogą być cedowane na osoby trzecie pod warunkiem dokonania cesji i zawiadomienia o niej firmy PromoTim LTD zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W przypadku śmierci partnera i jego spadkobierców , są oni zobowiązani do wskazania jednej osoby fizycznej lub prawnej, która powinna być zarejestrowana przez firmę PromoTim LTD.
Do momentu otrzymania przez firmę PromoTim LTD potwierdzonej prawnie informacji o śmierci partnera, jego konto zostaje zawieszone a wszystkie jego nagromadzone prowizje zostaną wstrzymane do momentu zgodnego z prawem dziedziczenia i przekazania konta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Firma PromoTim LTD ma prawo do zmiany regulaminu. Przed zmianą regulaminu projekt proponowanych zmian zamieszczony będzie na stronie.
Każdy partner wyraża zgodę na dokonywanie przez spółkę PromoTim LTD zmian w regulaminie. Każdego z partnerów obowiązuje aktualny regulamin zamieszczony na stronie.
W przypadku uznania przez partnera, iż zmiany dokonane w regulaminie naruszają jego interesy, ma on prawo niezależnie od prawa zgłoszenia swoich zastrzeżeń i uwag do rozwiązania umowy ze spółką PromoTim LTD na podstawie oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną.
Jeżeli poszczególne postanowienia regulaminu stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych jego postanowień.
W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Anglii.