OŚWIADCZENIE WOLI

BĘDĄCY / A w pełni władz umysłowych i w pełni świadomy tego co robię dobrowolnie i nie przymuszony w jakikolwiek sposób oświadczam , że:

Zapoznałem się dokładnie z regulaminem programu partnerskiego firmy PromoTim LTD pod nazwą CYKLER i w pełni akceptuje jego warunki.

Moje oświadczenie woli dotyczy w pierwszej kolejności AKTYWACJI MIESIĘCZNEJ w programie partnerskim o nazwie CYKLER firmy PromoTim LTD i wszystkich konsekwencji związanych z nie dotrzymaniem warunków MIESIĘCZNEJ AKTYWACJI a więc bezpowrotną utratą wszystkich swoich wcześniej zakupionych abonamentów i pozycji płatnych z zakupionych produktów w firmie PromoTim LTD tym samym bezpowrotną utratą wszystkich prowizji z tych abonamentów i pozycji płatnych z zakupu produktów.
Oświadczam również , że w powyższym przypadku nie będę rościł żadnych pretensji w stosunku do firmy PromoTim LTD i nie wyciągał żadnych konsekwencji prawnych w stosunku do firmy PromoTim LTD.


Oświadczam również , że jestem gotów ponieść wszystkie konsekwencje prawne w przypadku kiedy moje jakiekolwiek działanie nie zgodne z regulaminem albo nie zgodne z prawem naraziłoby firmę PromoTim LTD na straty moralne i finansowe.