BĄDŹ ZAWSZE NA SZCZYCIE

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

serwisu e-promoteam.com

 

1. Informacje wstępne.

 

1.1 M&K PROMOTIM LTD, (dalej: „Operator”) działając jako właściciel praw do serwisu internetowego w domenie internetowej e-promoteam.com (dalej: „Serwis”), dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikom ochrony ich prywatności.

 

1.2 Operator gromadzi i przetwarza dane osobowe (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz.1182 ze zm.) (dalej: „dane osobowe„) wyłącznie w celu wykonania umowy o usługę określoną w regulaminie Serwisu.

 

1.3 Operator nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w jakimkolwiek innym celu, niż wskazany w pkt. 1.2.    

 

1.3 Operator informuje, że dane osobowe Użytkownika mogą być gromadzone i przetwarzane odrębnie przez banki oraz operatorów płatności elektronicznych, którzy przyjmują płatności za usługę świadczoną przez Operatora. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika przez banki oraz operatorów płatności elektronicznych określone są przez te podmioty.

 

 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 

2.1 Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r.,  poz.1182 ze zm.) jest każdorazowo Operator – M&K PROMOTIM LTD.


2.2 Operator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

a) nazwisko i imię;

b) dres e-mail;

c) miejscowość.

 

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika. Operator informuje, że bez podania danych osobowych nie jest możliwe zamówienie usługi dostępnej w Serwisie.

 

2.3 Operator zbiera i przetwarza dane osób które:

a) zamawiają drogą elektroniczną usługę świadczoną w Serwisie;

b) kontaktują się z Operatorem celem uzyskania informacji o ofercie serwisu i warunkach świadczenia usługi;

 

W przypadku wskazanym w pkt. b zbierane i przetwarzane są wyłącznie adresy e-mail.

 

 

2.4 Operator prowadzi analizę logów dostępowych  i  zbiera adresy IP użytkowników Serwisu w celach statystycznych i związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem serwisu. Operator informuje, że nie łączy adresów IP z danymi osobowymi użytkowników Serwisu. W oparciu o wyżej wskazane informacje mogą być tworzone zestawienia statystyczne (dotyczące oglądalności Serwisu), które Operator będzie ujawniał osobom trzecim, w tym współpracującym z Operatorem, bez udostępniania danych osobowych Użytkowników.

 

2.5 Operator korzysta z systemów analizy sieciowej, które mogą być wykorzystywane do tworzenia profilów Użytkowników. Za wyjątkiem powodów uzasadnionych względami marketingowymi i zgodą Użytkownika, Profil Użytkownika nie będzie oznaczany jego imieniem i nazwiskiem ani też innym określeniem, które mogłoby pozwolić na jego bezpośrednią identyfikację. Systemy analizy sieciowej wykorzystują w swoich procesach pliki cookie.

 

2.6 Zbierane przez Operatora dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.

Poprawianie Danych Osobowych może być dokonywane poprzez kontakt Klienta z obsługą Serwisu, zarówno  drogą poczty tradycyjnej jak i pocztą elektroniczną.

 

2.7 Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Operatora w niezbędnym zakresie:

a)  bankom, operatorom systemów płatności elektronicznej;

c) podmiotom realizującym na zlecenie Operatora usług marketingowych i personalizacji kontaktów z Użytkownikiem. 

 

Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na udostępnianie w/w podmiotom swoich Danych Osobowych.

 

2.8 Operator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika celem dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności lub z tytułu wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu.

 

2.9 Do Danych Osobowych dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające wyraźne pisemne upoważnienie Operatora. Osoba upoważniona dysponuje indywidualnym hasłem dostępu do danych osobowych. Hasło nie jest udostępniane innym osobom i pozostaje znane wyłącznie Operatorowi oraz osobie upoważnionej. Hasła podlegają okresowym zmianom na zasadach określonych przez Operatora. Listy haseł są przechowywane w miejscu, do którego dostęp posiada wyłącznie Operator.

  

2.10 Operator informuje, że do Danych Osobowych dostęp mogą uzyskać również uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy). 

 

2.11 Operator informuje, że Użytkownik anonimowo może jedynie przeglądać Serwis. Użytkownik nie może anonimowo lub za pośrednictwem pseudonimu dokonywać zamówienia usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu. Do złożenia zamówienia na usługę (zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy) konieczne jest podanie danych osobowych określonych niniejszym regulaminem.

 

2.12 Operator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184 ze zm.) z zastosowaniem adekwatnych, racjonalnie uzasadnionych środków technicznych i organizacyjnych. Dane Osobowe Użytkowników są należycie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

2.13 Operator informuje, że aktualnie nie powierza przetwarzania Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym. Operator dopuszcza powierzenie przetwarzania danych podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi księgowej oraz informatycznej Operatora. Operator może również powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom realizującym usługi z zakresu marketingu towarów i usług. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania informacji o podmiotach, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych, jak również o celu i zakresie powierzenia przetwarzania Danych Osobowych

 

2.14 Operator zapewnia Użytkownikowi bezpośredni i stały dostęp do aktualnej informacji w zakresie wskazanym w pkt. 2.10 – 2.13, w szczególności informuje Użytkownika o wszelkich zmianach tym zakresie. Dostęp do informacji jest realizowany poprzez udostępnienie na stronie Serwisu aktualnego brzmienia polityki prywatności i polityki cookies. Ponadto Użytkownik może w każdym czasie uzyskać informacje oraz odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

 

 

Polityka Cookies

3. Informacje wstępne

3.1 "Cookies" („Ciasteczka”) są to pojedyncze, małe pliki, w szczególności tekstowe, wysyłane przez strony internetowe odwiedzane przez korzystającego, przechowywane w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, itp.) użytkownika. Dane zawarte w tych plikach mogą zostać odczytane jedynie przez stronę, która je utworzyła. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

3.2 Podmiotem umieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

 

 

4. Cel i zakres wykorzystania plików „cookie”

4.1 Pliki "cookie" używane przez strony internetowe  Serwisu umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych.

4.2 Operator stosuje pliki cookie  w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania stron, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na stronie, i analizy oglądalności strony. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym kierować do użytkowników ofertę w zakresie najbardziej przez nich oczekiwanym.

4.3 Pliki cookie mogą być wykorzystywane do kontaktowania się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, informacji e-mail czy telefonu.

4.4  Pliki cookie w serwisie Operatora mogą być wykorzystywane w szczególności w celu:

  • mierzenia ruchu oraz analizy aktywności Użytkownika na stronach serwisu; 
  • wykorzystania mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,
  • zapamiętywania braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
  • mierzenia skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji;

5. Rodzaje plików cookie wykorzystywanych w serwisie Operatora

5.1 W serwisie Operatora  mogą być używane następujące rodzaje plików „cookie”:

  1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.  

6. Sposoby rezygnacji Użytkownika z akceptowania plików cookie

6.1 Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookie są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Użytkownik może zastosować takie ustawienia przeglądarki, by móc odrzucać prośby o przechowanie cookie w ogóle lub wybranych plików tego typu. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce.

6.2 Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Operator może uzyskiwać do nich dostęp.

6.3 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików cookie i zgodę na posługiwanie się nimi przez Operatora.

8. Obowiązywanie i zmiana polityki prywatności.

 

8.1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 15 lipca 2015 roku.

 

8.2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i polityki cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na stronie głównej Serwisu w zakładce „polityka prywatności”. O planowanej zmianie Operator poinformuje Użytkowników z tygodniowym wyprzedzeniem. Każda zmiana polityki prywatności i cookies będzie widoczna w zakładce „polityka prywatności” na stronie głównej Serwisu.

PARTNERZY: